ABOUT US

LEAVE ONLINE By D-Advance

   เช็คสถานะการลา

สามารถตรวจสอบสถานะการลาได้ในทุกขั้นตอน โปรแกรมนี้จะแสดงให้เห็นถึง สถานะการลาว่า อยู่ที่ขั้นตอนใด ใครอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือ รออนุมัติ โดยใคร

   ทุกที่ ทุกเวลา

สะดวก รวดเร็ว สามารถทำการลาได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมีระบบ รวมถึงหัวหน้างานก็สามารถได้รับการแจ้งการขอลางานจากลูกน้องแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในบริษัท ก็สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

   ความปลอดภัยสูง

มีระบบรักษาความปลอดภัย HTTPS / SSL Certificate เพื่อเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลที่ทันสมัยและปลอดภัยสูงสุด

   ลาเป็นรายชั่วโมง

กำหนดการลาเป็นเแบบเต็มวัน ครึ่งวัน หรือ เป็นรายชั่วโมงได้ โปรแกรมสามารถให้ทำการลาออกเป็นรายชั่วโมงได้อย่างง่ายดาย โดยจะคำนวณวันลาที่เหลือเป็นแบบทศนิยมให้โดยอัตโนมัติ

   ประวัติการลา

สามารถตรวจสอบประวัติการลาและวันลาคงเหลือได้ สามารถตรวจสอบประวัติการลาย้อนหลัง และจำนวนวันลาที่เหลือได้ในแต่ละบุคคล ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

   แสดงรายงาน

สามารถให้แสดงรายงานได้ตามความต้องการหรือตามนโยบายขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบรายงาน กราฟ หรือ แผนภูมิชนิดต่างๆ สนใจกรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

   บริหารกำลังคน

ทำให้การบริหารการวางแผนกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมนี้จะช่วยให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของการลาหยุดของพนักงานในแต่ละเดือน ทำให้การวางแผนกำลังคนทำได้อย่างมีประสิทธภาพ

   Email แจ้งเตือน

มี Email และ Line แจ้งเตือนในทุกขั้นตอน โดยจะมี Email / Line แจ้งเตือนการขออนุมัติการลาจากพนักงาน ให้กับหัวหน้าตามลำดับสายงาน และแจ้งผลของการอนุมัติให้กับพนักงาน โดยอัตโนมัติ

   ระบบสำรองข้อมูล

ระบบจะทำการ Back up ข้อมูลโดยอัตโนมัติแบบ Real Time ไว้ในหลายๆสถานที่และทำการอัพเดทข้อมูลระหว่างกันตลอดเวลา รวมถึงการแก้ไขต่างๆ ระบบก็จะบันทึกอัตโนมัติ