PRICING

   รายละเอียด Package    

Pac 50

600 บาท / เดือน


Pac 100

1,000 บาท / เดือน

Pac 200

1,500 บาท / เดือน


Pac 300

2,000 บาท / เดือน


Pac Pro

ติดต่อ สอบถาม


จำนวนพนักงาน (คน) < 50 < 100 < 200 < 300 > 300
มี Email แจ้งเตือน ทุกขั้นตอน ทุกขั้นตอน ทุกขั้นตอน ทุกขั้นตอน ทุกขั้นตอน
จำนวนระดับชั้นผู้มีอำนาจอนุมัติการลา ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
จำนวนสาขาที่รองรับการใช้งานพร้อมกัน ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
รายงาน กราฟ สรุปข้อมูลภาพรวม (Dashboard) มี มี มี มี มี
ระบบการนำเข้า-ส่งออกข้อมูล (import-export file) ทุกประเภท ทุกประเภท ทุกประเภท ทุกประเภท ทุกประเภท
การลาแบบ เต็มวัน/ครึ่งวัน/รายชั่วโมง สามารถทำได้ สามารถทำได้ สามารถทำได้ สามารถทำได้ สามารถทำได้
กำหนดเวลางานแบบ office/ทำงานเป็นกะ สามารถทำได้ สามารถทำได้ สามารถทำได้ สามารถทำได้ สามารถทำได้
คิดวันลาแบบสะสม/ไม่สะสม สามารถทำได้ สามารถทำได้ สามารถทำได้ สามารถทำได้ สามารถทำได้
คิดวันลาแบบสิ้นปีปฎิทิน/นับจากวันเข้างาน สามารถทำได้ สามารถทำได้ สามารถทำได้ สามารถทำได้ สามารถทำได้
ปรับแก้โปรแกรมให้เข้ากับแต่ละองค์กร (Customizable) สามารถทำได้ สามารถทำได้ สามารถทำได้ สามารถทำได้ สามารถทำได้
อัพเดท Software ฟรี ตลอดการใช้งาน ฟรี ตลอดการใช้งาน ฟรี ตลอดการใช้งาน ฟรี ตลอดการใช้งาน ฟรี ตลอดการใช้งาน
ระบบ Backup สำรองข้อมูล แบบ Realtime แบบ Realtime แบบ Realtime แบบ Realtime แบบ Realtime
ระบบลงเวลาเข้า-ออกงาน (Time Attendance)  มี มี (optional) มี (optional)
มี (optional)
มี (optional)
ระบบขอทำงานล่วงเวลา (OT) มี มี (optional)
มี (optional)
มี (optional)
มี (optional)
ตรวจสอบจำนวนวันลา และ สถานะการลา มี มี มี มี มี
ระบบบริหารจัดการวันหยุดและสิทธิการใช้งาน มี มี มี มี มี
บริการหลังการขาย มี มี มี มี มี
ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม (บาท) จ่ายครั้งแรกครั้งเดียว 20,000
สอบถามโปรโมชั่น
18,000
28,000
38,000
ติดต่อ สอบถาม
ค่าบริการรายเดือน (บาท/เดือน) 600 1,000 1,500 2,000
ติดต่อ สอบถาม
ค่าติดตั้ง Software (บาท) จ่ายครั้งแรกครั้งเดียว 3,500 4,500 4,500 4,500 ติดต่อ สอบถาม
ระบบเข้ารหัสข้อมูล HTTPS/SSL (บาท/ปี) 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
ติดต่อเรา ติดต่อเรา ติดต่อเรา ติดต่อเรา ติดต่อเรา